Deklaracja dostępności

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zobowiązuje się zapewnić dostępność Serwisu dziedzictwowsipolskiej.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Data publikacji strony internetowej: 01.02.2024.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.02.2024.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 01.02.2024
 • Deklarację poddano przeglądowi i aktualizacji dnia: 01.02.2024.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Daniel Staroń
 • E-mail: daniel.staron@nikidw.edu.pl
 • Telefon: +48 511 056 966


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
  udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w
tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie
jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do
organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
 • Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 66
  00-322 Warszawa
 • E-mail: sekretariat@nikidw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 380 98 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Krakowskie Przedmieście 66.

Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

>

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%