Regulamin

Regulamin serwisu dziedzictwowsipolskiej.pl

 1. Terminy 
  • Regulamin – niniejszy regulamin
  • Serwis – serwis internetowy “Dziedzictwo Wsi Polskiej”, działający pod adresem https://www.dziedzictwowsipolskiej.pl.
  • Administrator – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą 
   w Warszawie (00-322), przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod numerem 3, NIP: 525-28-04-887, REGON: 3846556572.
  • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z zasobów i funkcjonalności Serwisu.
  • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami (Administratorem i Użytkownikiem) za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.
 2.  Informacje ogólne 
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i dostępny jest na stronie www.dziedzictwowsipolskiej.pl
  2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
  3. Przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie i pozyskiwanie treści w postaci informacji i danych o charakterze tekstowym, graficznym, audiowizualnymi 
   i geolokalizacyjnym (geoinformacje).
  4. Celem głównym Serwisu jest popularyzowanie informacji i wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności atrakcji i wydarzeń związanych z polską kulturą ludową, tradycjami, dziedzictwem materialnymi i niematerialnym wsi, grup etnograficznych i regionów.
  5.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku 
   z korzystaniem z Serwisu.
  6. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, w tym z używaniem 
   i wykorzystywaniem informacji dostępnych w Serwisie, ponosi Użytkownik korzystający z usług Serwisu.
 3. Warunki formalne i techniczne korzystania z Serwisu
  1. Użytkownicy mają obowiązek korzystać z Serwisu w  sposób zgody z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
  2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Użytkowników.
  3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownicy korzystający z Serwisu, powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.
  4. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Użytkowników lub przy użyciu oprogramowania: 
   1.  bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
   2. bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
   3. bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu 
    i konfiguracji serwera,
   4. podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Użytkownikom lub Administratorowi,
   5.  podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Użytkowników lub Administratora,
   6. podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
  5. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu: 
   • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
   • połączenie z Internetem,
   •  dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
   • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
   • włączoną obsługę plików Cookies.
 4. Zasady użytkowania Serwisu
  1. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
  2. Dane i informacje tekstowe, graficzne, audiowizualne i geolokalizacyjne mogą wprowadzać do Serwisu zarejestrowani Użytkownicy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
  4. Użytkownicy podają dane i informacje dotyczące wydarzeń i atrakcji bezpośrednio związanych z celami i tematyką Serwisu, w tym swoje dane kontaktowe, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
  5. Wprowadzając do Serwisu dane, informacje, opisy, materiały tekstowe, graficzne 
   i audiowizualne, użytkownik oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nimi, oraz podaje ich źródło. 
  6. Rejestrujący się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu oraz na ich późniejsze zmiany lub usunięcie.
  7. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane, zarówno co do ich treści, jak i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według decyzji Administratora, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu.
  8. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta: 
   1. Zabrania się Użytkownikom zarejestrowanym w Serwisie udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
   2.  Administrator nie może zażądać od Użytkownika hasła do wybranego konta.
  9. Usuwanie konta: 
   1. Każdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie ma możliwość usunięcia konta z Serwisu.
   2. Użytkownicy mogą to uczynić zgłaszając taką prośbę mailowo na adres administrator@nikidw.edu.pl
  10. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu naruszenia cyberbezpieczeństwa lub naruszenia przepisów RODO, Użytkownicy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Administratorowi w celu szybkiego usunięcia problemu/zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Użytkowników Serwisu.
 5. Prawa autorskie
  1. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem uprawnionym z tytułu praw autorskich do Serwisu jest Administrator. 
  2. Część danych zamieszczonych w Serwisie jest chroniona prawami autorskimi należącymi do instytucji, przedsiębiorstw, muzeów, organizacji pozarządowych, uczelni i innych podmiotów trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Administratorem i są umieszczone w Serwisie na podstawie odrębnych umów zawartych przez Administratora z takimi podmiotami.
  3. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania lub jakiegokolwiek innego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną.
  4. Ochronie, o której mowa w pkt 3 powyżej, nie podlegają materiały niestanowiące przedmiotu prawa autorskiego, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim, w szczególności proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora, z tym zastrzeżeniem iż zabronione pozostaje korzystanie z całości lub części artykułów w sposób wskazany w ust. 3 powyżej, o ile nie zostało to inaczej oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.
 6. Dodawanie wydarzeń i atrakcji
  1. Administrator umożliwia Użytkownikowi samodzielne dodawanie w Serwisie wydarzeń i atrakcji, w tym dane, informacje, opisy, materiały tekstowe, graficzne i audiowizualne.
  2. Użytkownik zarejestrowany, celem dodania w Serwisie treści, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest do wskazania autorów dodawanych danych, a także posiadania majątkowych praw autorskich do tych danych lub posiadania zgody podmiotu, któremu prawa te przysługują. Dodanie takich danych przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że spełnia on wymagania wskazane w zdaniu poprzedzającym i że wykorzystanie danych na cele Serwisu nie narusza praw autorskich osób trzecich. Z tytułu wskazanego oświadczenia Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność, a w przypadku zgłoszenia roszczeń osób uprawnionych autorsko Użytkownik zwalnia Administratora z odpowiedzialności w tym zakresie, zobowiązując się do zaspokojenia ich słusznych roszczeń.
  3. Dodawane przez Użytkowników treści nie mogą mieć charakteru komercyjnego, w szczególności nie mogą stanowić zachęty do nabywania określonych towarów lub usług.
  4. Stali Użytkownicy portalu dodający wydarzenia i atrakcje mogą uzyskać miano Partnerów, a zakres współpracy z nimi regulowany jest w odrębnych umowach. 
  5. Nie jest celem Administratora zbieranie danych osobowych Użytkowników dodających wydarzenia i atrakcje. Do zarejestrowania wymagane są tylko niezbędne dane: 
   1. Nazwa użytkownika
   2.  Imię i Nazwisko 
   3.  Adres e-mail
   4. Opcjonalnie adres strony internetowej
  6.  Administrator nie ma obowiązku publikować treści dodanych przez Użytkowników.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania wydarzeń i atrakcji w terminie wybranym przez niego i nie ma obowiązku ich publikacji w określonym czasie.
  8.  Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia, usunięcia bez podania przyczyny treści dodanych i/lub opublikowanych w dowolnym terminie.
  9. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerowania w treści  dodawane przez Użytkowników w dowolnym terminie bez podania przyczyny i bez informowania o tym fakcie Użytkowników, w szczególności w przypadku gdy pozostaje to niezbędne dla właściwej ich prezentacji w Serwisie.
 7. Zmiany Regulaminu
  1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora w każdym czasie i w dowolnym zakresie.
  2. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji na stronie Serwisu.
  3. Przyjmuje się, że każdy Użytkownik, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści dodawane w Serwisie przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
  2.  Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników za wszelkie straty i szkody, które mogą powstać w związku z Serwisem, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Użytkownika.
  3. Administrator dokona wszelkich starań, by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Administratora terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników korzystających z usług Serwisu.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
  6.  Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody 
   i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
  8. Komunikacja Drogą Elektroniczną odbywa się z wykorzystaniem adresu e-mail Administratora.

Informacja administratora

 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki niniejszego regulaminu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych administratorem pozyskanych danych osobowych Użytkowników staje się Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. 
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można skontaktować się 
  w następujący sposób: adres int.: https://nikidw.edu.pl/odo/, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, w zakresie informacji podanych w formularzu rejestracyjnym. Podanie danych osobowych jest dobrowolnym oświadczeniem woli Użytkownika. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie niezarejestrowanie informacji o zgłaszanym wydarzeniu lub atrakcji.
 5. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności obsługi procesu rejestracji, logowania do konta, zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia pozostałych usług. 
 6. Administrator danych zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika, którego danymi administruje, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu 
  o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu właściwego prowadzenia Serwisu.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organizatora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w ramach obsługi bieżącej działalności Instytutu, na mocy zawartych umów, z poszanowaniem prawa do ochrony danych osobowych.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:
  1. dostępu do danych, informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii; 
  2. sprostowania (poprawiania) danych; 
  3. wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, ze skutkiem równoznacznym 
   z rezygnacją z korzystania z Serwisu jako zarejestrowany użytkownik. 
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 
   w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie) – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.
>

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%